Welcome
Login / Register

Thích Minh Niệm


 • 1:02:54 Popular 5 Nguyên Tắc Sống Bình An Và Hạnh Phúc Thầy Thích Minh Niệm

  5 Nguyên Tắc Sống Bình An Và Hạnh Phúc Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 129 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:02:39 Popular 9 Bước Chuyển Hóa Thầy Thích Minh Niệm

  9 Bước Chuyển Hóa Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 110 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:19:43 Popular Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục Thầy Thích Minh Niệm

  Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 110 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:11:57 Popular Bao Nhiêu Lầm Lỡ Cũng Do Tâm Thầy Thích Minh Niệm

  Bao Nhiêu Lầm Lỡ Cũng Do Tâm Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 122 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 56:58 Popular Biến Khổ Đau Thành Hạnh Phúc Chân Thật Thầy Thích Minh Niệm

  Biến Khổ Đau Thành Hạnh Phúc Chân Thật Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 109 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 55:32 Popular Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 144 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 55:52 Popular Bình Yên Từ Bên Trong Thầy Thích Minh Niệm

  Bình Yên Từ Bên Trong Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 133 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 58:10 Bớt Tự Ái Sẽ Bớt Giận Hờn Thầy Thích Minh Niệm

  Bớt Tự Ái Sẽ Bớt Giận Hờn Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 89 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:04:55 Popular Buông Xả Cảm Xúc Tốt Thầy Thích Minh Niệm

  Buông Xả Cảm Xúc Tốt Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 103 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:02:21 Càng Bớt Hưởng Thụ Càng Thêm Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  Càng Bớt Hưởng Thụ Càng Thêm Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 93 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 50:16 Popular Càng Chấp Nhận Càng Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  Càng Chấp Nhận Càng Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 114 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:11:51 Popular Chấp Nhận Cảm Xúc Xấu Thầy Thích Minh Niệm

  Chấp Nhận Cảm Xúc Xấu Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 115 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 51:45 Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng Thầy Thích Minh Niệm

  Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 92 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 46:54 Popular Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu Thầy Thích Minh Niệm

  Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 123 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:13:58 Popular Để Gió Cuốn Đi Thầy Thích Minh Niệm

  Để Gió Cuốn Đi Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 108 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:08:11 Định Niệm Trong Đời Sống Thầy Thích Minh Niệm

  Định Niệm Trong Đời Sống Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 97 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

Categories

RSS