Welcome
Login / Register

Thích Minh Niệm


 • 1:02:54 5 Nguyên Tắc Sống Bình An Và Hạnh Phúc Thầy Thích Minh Niệm

  5 Nguyên Tắc Sống Bình An Và Hạnh Phúc Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 126 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:02:39 9 Bước Chuyển Hóa Thầy Thích Minh Niệm

  9 Bước Chuyển Hóa Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 102 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:19:43 Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục Thầy Thích Minh Niệm

  Ai Là Kẻ Nhẫn Nhục Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 106 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:11:57 Bao Nhiêu Lầm Lỡ Cũng Do Tâm Thầy Thích Minh Niệm

  Bao Nhiêu Lầm Lỡ Cũng Do Tâm Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 118 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 56:58 Biến Khổ Đau Thành Hạnh Phúc Chân Thật Thầy Thích Minh Niệm

  Biến Khổ Đau Thành Hạnh Phúc Chân Thật Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 105 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 55:32 Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 131 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 55:52 Bình Yên Từ Bên Trong Thầy Thích Minh Niệm

  Bình Yên Từ Bên Trong Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 129 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 58:10 Bớt Tự Ái Sẽ Bớt Giận Hờn Thầy Thích Minh Niệm

  Bớt Tự Ái Sẽ Bớt Giận Hờn Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 87 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:04:55 Buông Xả Cảm Xúc Tốt Thầy Thích Minh Niệm

  Buông Xả Cảm Xúc Tốt Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 97 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:02:21 Càng Bớt Hưởng Thụ Càng Thêm Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  Càng Bớt Hưởng Thụ Càng Thêm Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 88 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 50:16 Càng Chấp Nhận Càng Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  Càng Chấp Nhận Càng Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 109 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:11:51 Chấp Nhận Cảm Xúc Xấu Thầy Thích Minh Niệm

  Chấp Nhận Cảm Xúc Xấu Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 112 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 51:45 Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng Thầy Thích Minh Niệm

  Chỉ Cảm Nhận Mà Không Cần Suy Tưởng Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 89 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 46:54 Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu Thầy Thích Minh Niệm

  Có Lắng Lòng Nghe Mới Thấu Hiểu Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 117 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:13:58 Để Gió Cuốn Đi Thầy Thích Minh Niệm

  Để Gió Cuốn Đi Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 105 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:08:11 Định Niệm Trong Đời Sống Thầy Thích Minh Niệm

  Định Niệm Trong Đời Sống Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 94 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:05:01 Đừng Đánh Giá Thấp Phiền Não Thầy Thích Minh Niệm

  Đừng Đánh Giá Thấp Phiền Não Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 102 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:05:22 Hãy Để Chánh Niệm Dẫn Đường Thầy Thích Minh Niệm

  Hãy Để Chánh Niệm Dẫn Đường Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 113 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:09:27 Hơi Thở  Điểm Tựa An Toàn Thầy Thích Minh Niệm

  Hơi Thở Điểm Tựa An Toàn Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 112 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:02:28 Khổ Đau Hay Bất Toại Nguyện Thầy Thích Minh Niệm

  Khổ Đau Hay Bất Toại Nguyện Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 109 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:02:37 Khơi Dậy Năng Lực Tịnh Tiến Thầy Thích Minh Niệm

  Khơi Dậy Năng Lực Tịnh Tiến Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 91 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:17:25 Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong Thầy Thích Minh Niệm

  Khơi Dậy Sức Mạnh Bên Trong Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 111 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 59:04 Không Ngừng Quan Sát Tâm Chống Cự Thầy Thích Minh Niệm

  Không Ngừng Quan Sát Tâm Chống Cự Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 87 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:14:04 Không Sanh Cũng Không Diệt Thầy Thích Minh Niệm

  Không Sanh Cũng Không Diệt Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 111 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 57:00 Làm Chủ Và Ôm Ấp Cơn Giận Thầy Thích Minh Niệm

  Làm Chủ Và Ôm Ấp Cơn Giận Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 124 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:18:19 Làm Mới Lại Tình Thương Thầy Thích Minh Niệm

  Làm Mới Lại Tình Thương Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 104 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:18:21 Làm Sao Để Được Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  Làm Sao Để Được Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 88 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:14:55 Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc Thầy Thích Minh Niệm

  Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 102 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:06:27 Nghệ Thuật Thanh Lọc Tâm Lý Thầy Thích Minh Niệm

  Nghệ Thuật Thanh Lọc Tâm Lý Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 112 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:16:41 Ngồi Đâu Cũng Ngồi Thiền Thầy Thích Minh Niệm

  Ngồi Đâu Cũng Ngồi Thiền Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 166 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:15:49 Nguyên Tắc Hay Không Nguyên Tắc Thầy Thích Minh Niệm

  Nguyên Tắc Hay Không Nguyên Tắc Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 88 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:10:05 Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau Thầy Thích Minh Niệm

  Nhìn Lại Gốc Rễ Khổ Đau Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 106 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 1:06:26 Nhìn Lại Tâm Tưởng Của Mình Thầy Thích Minh Niệm

  Nhìn Lại Tâm Tưởng Của Mình Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 88 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 52:35 Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  Nhìn Nhau Bằng Ánh Mắt Bình Yên Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 108 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 49:00 Nhìn Như Chính Đối Tượng Đang Hiện Ra Thầy Thích Minh Niệm

  Nhìn Như Chính Đối Tượng Đang Hiện Ra Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 85 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

 • 54:50 Ta Đang Làm Gì Đây Thầy Thích Minh Niệm

  Ta Đang Làm Gì Đây Thầy Thích Minh Niệm

  by Admin Added 86 Views / 0 Likes

  Tổng hợp những bài pháp thoại, pháp âm do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng https://www.youtube.com/playlist?list=PLg0vLHHEmNEKnCEDhsI-q0oVWw4dwJleb --- Tổng hợp các bài thuyết pháp của Thầy Thích Phước Tiến: https://www.youtube.com/c/phatphapungdungppud?

Categories

RSS