Welcome
Login / Register

Pháp Thoại Videos


 • 2:01:45 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 30, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 30, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 99 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:59:22 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 97 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:59:45 Popular Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 32, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 32, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 103 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:58:09 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 33, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 33, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 98 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:08:19 Sống Niệm Phật, Chết Về Với Phật - Thích Trí Huệ

  Sống Niệm Phật, Chết Về Với Phật - Thích Trí Huệ

  by Admin Added 95 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:16:01 Lấy Tâm Bồ Đề Mà Niệm Phật - Thích Trí Huệ

  Lấy Tâm Bồ Đề Mà Niệm Phật - Thích Trí Huệ

  by Admin Added 89 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:00:15 Popular Niệm A Di Đà Phật (Âm Việt, Theo Tịnh Tông Học Hội) (Hình Động, Rất Hay)

  Niệm A Di Đà Phật (Âm Việt, Theo Tịnh Tông Học Hội) (Hình Động, Rất Hay)

  by Admin Added 121 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:59:57 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 36, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 36, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 89 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:00:13 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 38, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 38, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 92 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:59:36 Popular Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 39, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 39, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 103 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:00:01 Popular Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay)

  Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay)

  by Admin Added 108 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:00:01 Popular Niệm A Di Đà Phật (Cùng Đại Chúng Và Thầy) (Hình Động, Rất Hay)

  Niệm A Di Đà Phật (Cùng Đại Chúng Và Thầy) (Hình Động, Rất Hay)

  by Admin Added 144 Views / 1 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:58:45 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 40, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 40, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 91 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:00:40 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 41, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 41, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 97 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:58:08 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 37, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 37, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 93 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:00:36 Popular Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 46, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 46, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 105 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

Categories

RSS