Welcome
Login / Register

Pháp Thoại Videos


 • 1:54:37 Phương Pháp Tu Học (Tập 2) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 2) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 91 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:44:09 Phương Pháp Tu Học (Tập 3) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 3) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 96 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:07:39 Phương Pháp Tu Học (Tập 4) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 4) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 92 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:05:21 Phương Pháp Tu Học (Tập 5) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 5) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 94 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:07:10 Phương Pháp Tu Học (Tập 6) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 6) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 91 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:07:30 Phương Pháp Tu Học (Tập 7) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 7) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 93 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:39:35 Phương Pháp Tu Học (Tập 10) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 10) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 92 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:09:40 Phương Pháp Tu Học (Tập 8) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 8) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 94 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:00:47 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 27, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 27, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 96 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:32:15 Phương Pháp Tu Học (Tập 12) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 12) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 97 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:44:00 Phương Pháp Tu Học (Tập 11) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 11) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 95 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:38:42 Phương Pháp Tu Học (Tập 9) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 9) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 95 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:57:38 Popular Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 28, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 28, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 109 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:18:02 12 Lời Nguyện Niệm Phật (Ca Cổ)

  12 Lời Nguyện Niệm Phật (Ca Cổ)

  by Admin Added 98 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:03:12 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 29, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 29, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 95 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:02:56 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 35, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 35, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 100 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

Categories

RSS