Welcome
Login / Register

Pháp Thoại Videos


 • 1:54:37 Phương Pháp Tu Học (Tập 2) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 2) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 85 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:44:09 Phương Pháp Tu Học (Tập 3) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 3) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 89 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:07:39 Phương Pháp Tu Học (Tập 4) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 4) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 86 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:05:21 Phương Pháp Tu Học (Tập 5) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 5) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 89 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:07:10 Phương Pháp Tu Học (Tập 6) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 6) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 85 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:07:30 Phương Pháp Tu Học (Tập 7) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 7) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 84 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:39:35 Phương Pháp Tu Học (Tập 10) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 10) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 87 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:09:40 Phương Pháp Tu Học (Tập 8) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 8) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 85 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:00:47 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 27, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 27, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 90 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:32:15 Phương Pháp Tu Học (Tập 12) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 12) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 90 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:44:00 Phương Pháp Tu Học (Tập 11) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 11) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 89 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:38:42 Phương Pháp Tu Học (Tập 9) - Pháp Sư Tịnh Không

  Phương Pháp Tu Học (Tập 9) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 88 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:57:38 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 28, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 28, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 104 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:18:02 12 Lời Nguyện Niệm Phật (Ca Cổ)

  12 Lời Nguyện Niệm Phật (Ca Cổ)

  by Admin Added 92 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:03:12 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 29, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 29, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 88 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:02:56 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 35, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 35, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 91 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:01:45 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 30, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 30, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 95 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:59:22 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 31, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 93 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:59:45 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 32, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 32, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 96 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:58:09 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 33, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 33, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 90 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:08:19 Sống Niệm Phật, Chết Về Với Phật - Thích Trí Huệ

  Sống Niệm Phật, Chết Về Với Phật - Thích Trí Huệ

  by Admin Added 90 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:16:01 Lấy Tâm Bồ Đề Mà Niệm Phật - Thích Trí Huệ

  Lấy Tâm Bồ Đề Mà Niệm Phật - Thích Trí Huệ

  by Admin Added 85 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:00:15 Niệm A Di Đà Phật (Âm Việt, Theo Tịnh Tông Học Hội) (Hình Động, Rất Hay)

  Niệm A Di Đà Phật (Âm Việt, Theo Tịnh Tông Học Hội) (Hình Động, Rất Hay)

  by Admin Added 109 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:59:57 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 36, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 36, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 85 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:00:13 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 38, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 38, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 86 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:59:36 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 39, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 39, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 98 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:00:01 Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay)

  Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay)

  by Admin Added 96 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:00:01 Niệm A Di Đà Phật (Cùng Đại Chúng Và Thầy) (Hình Động, Rất Hay)

  Niệm A Di Đà Phật (Cùng Đại Chúng Và Thầy) (Hình Động, Rất Hay)

  by Admin Added 114 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:58:45 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 40, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 40, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 84 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:00:40 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 41, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 41, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 94 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:58:08 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 37, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 37, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 85 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:00:36 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 46, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 46, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 100 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:58:52 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 45, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 45, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 91 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 02:22 Ngâm Thơ Khuyên Tu (Rất Hay) - Thích Trí Thoát

  Ngâm Thơ Khuyên Tu (Rất Hay) - Thích Trí Thoát

  by Admin Added 104 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 2:00:59 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 43, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 43, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 88 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

 • 1:59:50 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 44, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 44, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 86 Views / 0 Likes

  www.phatam.com , trang Phật Giáo mới, rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang

Categories

RSS