Welcome
Login / Register

Sám Quy Mạng


  • 04:12 Popular Sám Nhất tâm quy mạng - Thích Quang Huệ

    Sám Nhất tâm quy mạng - Thích Quang Huệ

    by Admin Added 624 Views / 0 Likes

    Một bài sám tụng trong nghi thức công phu chiều, tịnh độ, cầu siêu...Ngài Từ Vân soạnThực hiên: Tỷ kheo Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2011. PL: 2555

Categories

RSS